Quầy thuốc Bá Chiến

Quầy thuốc Bá Chiến

Thôn Phước Quả, Xã Phước Tín, TX Phước Long, Bình Phước