Quầy thuốc Kim Tuyến

Quầy thuốc Kim Tuyến

Thôn Bắc Nhạn Tháp, Xã Nhơn Hậu, TX An Nhơn, Bình Định