Quầy thuốc số 28

Quầy thuốc số 28

Thôn An Quang, xã Lãng Ngâm, Gia Bình, Bắc Ninh