Quầy thuốc số 2

Quầy thuốc số 2

Số 954 Đường 286, Phường Vạn An,Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh