Quầy thuốc Hoàng thị Lan

Quầy thuốc Hoàng thị Lan

Thôn Song Quỳnh, thị trấn Gia Bình, Gia Bình. Bắc Ninh