Nhà thuốc phân phối ANVIDA tại Thanh Hóa

Tỉnh TP/ Huyện Địa chỉ Nhà thuốc Số điện thoại
Thanh Hóa TP Thanh Hóa Số 5 Cầu Cao,Phố Cao Sơn, An Hoạch, Đông Sơn Nhà thuốc số 33 0934643748
Thanh Hóa Nông Cống Ngã 3, Chợ Minh Thọ, Nông Cống Nhà thuốc 15 Ninh Thuật 0945388377
Thanh Hóa Thiệu Hóa Ngọc Tĩnh, Thiệu Phú, Thiệu Hóa Nhà thuốc số 5 – Trịnh Thị Hương Sen 0342942765