Quầy Thuốc Hiền Lập

Quầy Thuốc Hiền Lập

Hữu Lê 4, Thọ Xương, Thọ Xuân, Thanh Hoá