Đại tràng bình thường luôn được cân bằng giữa 4 yếu tố: độ ẩm (nước), cơ chất (thức ăn), hệ vi khuẩn và pH môi trường đại tràng (độ axit/kiềm của môi trường). Hai yếu tố độ ẩm và cơ chất thì sẽ ảnh hưởng nhiều đến 2 yếu tố còn lại, nên có câu: “ Bệnh từ m